ยินดีกับ”รางวัลพระราชทาน” โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปี 2563 เป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อจิตใจของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองรวมถึงชุมชม ด้วยเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชพระสงค์ที่จะมอบให้กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มีคุณภาพ  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกฝ่าย